Huishoudelijk reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STUDIEVERENIGING VILLA’96

VAN DE VERENIGING:

De vereniging bestaat uit leden, een bestuur en meerdere commissies.

De vereniging kent de volgende commissies:

 • Activiteitencommissie
 • Almanakcommissie
 • Congrescommissie
 • Feestcommissie
 • Introductiecommissie
 • Marketingcommissie
 • Reiscommissie
 • Sfeercommissie
 • Lustrumcommissie
 • Kascommissie
 • Raad van Advies


VAN DE LEDEN:

Artikel 1a:
Het lidmaatschap van de vereniging geldt van de datum van toetreding tot het einde van het verenigingsjaar, en vervolgens telkens voor de duur van een verenigingsjaar. Een verenigingsjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus.

Artikel 1b:
Men kan lid worden van de vereniging middels inschrijfformulier zowel digitaal als hard copy.

Artikel 1c:

Na inschrijving ontvangt ieder lid een ledenpas, deze is te vinden op de app. De ledenpas toont lidmaatschap aan. De ledenpas is voorzien van naam, geboortedatum en lidnummer.

Artikel 2a:
Een lid heeft het recht deel te nemen aan alle werkzaamheden van de vereniging.

Artikel 2b:
Eenieder die deelneemt in een van de commissies, met uitzondering van de Kascommissie en de Raad van Advies, of het bestuur van de vereniging, is verplicht Vastgoed & Makelaardij aan de Hanzehogeschool te studeren en om een geldig lidmaatschap te hebben van de vereniging.

Artikel 2c:
Een lid die deelneemt in een van de commissies of de raad van de vereniging, heeft recht op een vergoeding, vastgesteld op tien euro. Deze vergoeding dient het lid aan te vragen binnen het huidige verenigingsjaar, deze loopt van 1 september tot en met 31 augustus.

Artikel 3:
De opzegging van het lidmaatschap door het lid dient vóór 1 september te gebeuren. Indien dit niet gebeurt wordt het lidmaatschap stilzwijgend met één jaar verlengd.

Artikel 4:
Het lidmaatschap van de vereniging bedraagt € 19.96 per jaar, en kan met instemming van de Algemene Leden Vergadering worden gewijzigd.

Artikel 5:

Leden zijn verplicht hun lidmaatschap schriftelijk of per e-mail op te zeggen bij de secretaris. Er dient rekening gehouden te worden met één maand opzegtermijn. Afgestudeerde en docenten zijn ook lid, maar hebben geen stemrecht op de ALV. Zij betalen ook € 19.96 per jaar.


VAN HET BESTUUR:

Artikel 6a:
Het bestuur bestaat uit ten minste vijf bestuursleden.

Artikel 6b: 
Het bestuursjaar loopt van 1 oktober tot en met 30 september. Indien 1 oktober op een vrijdag, zaterdag of zondag valt, wordt de dichtstbijzijnde datum gekozen om de jaarlijkse algemene leden vergadering te houden. 

Artikel 6c:
Het bestuur is verplicht om aan de doelen die in het lange termijnplan staan, dat opgesteld is door de Raad van Advies, te voldoen. Indien het bestuur hier niet aan voldoet kan tijdens de algemene leden vergadering sancties worden opgelegd. 

Artikel 7a:
Het bestuur wordt benoemd door de Algemene Leden Vergadering voor de periode van een volledig bestuursjaar, als genoemd in artikel 1, tenzij het bestuur op de Algemene Leden Vergadering op een datum eerder dan aan het eind van het bestuursjaar een nieuw bestuur voordraagt, en dit voorgedragen bestuur bij stemming door de Algemene Leden Vergadering wordt aangenomen en geïnstalleerd als bestuur van de vereniging.

Artikel 7b:
Indien één of meerdere bestuursleden opstappen voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering kan er een boete van ten hoogste € 500,- opgelegd worden. Deze boete kan opgelegd worden door een stemming waarbij er een meerderheid van de leden ontstaat binnen het bestuur en de Raad van Advies.

Artikel 7c:
De opzegging van de bestuursfunctie moet schriftelijk bij alle bestuursleden en alle leden van de Raad van Advies worden ingediend. De stemming in het hierboven genoemde artikel moet binnen twee weken na de schriftelijke opzegging worden uitgevoerd.

Artikel 7d:
1. Bij de opzegging van de bestuursfunctie doet dit bestuurslid afstand van alle voordelen en verantwoordelijkheden die bij het bestuur horen. Dit artikel is met uitzondering van gezondheidsredenen of overmacht.
2. Het bestuurslid zal geen activiteiten ondernemen die richting studievereniging Villa ’96 enigerwijs als schade kunnen worden uitgelegd.

Artikel 7e:
Tijdens de algemene leden vergadering hebben de leden het recht om te stemmen over decharge van een zittend bestuurslid. Door middel van stemmen kunnen de leden ervoor zorgen dat een bestuurslid nog voor maximaal een half jaar zijn/haar gestelde doelen omschreven in het beleidsplan kan waarmaken. De nieuwe bestuurder wordt wel geïnstalleerd tijdens de algemene leden vergadering. De zittende bestuurder dient ter ondersteuning van de nieuwe bestuurder.

Artikel 7f:
De stemming vindt enkel plaats wanneer een lid een motie indient met argumenten bij het huidige bestuur, uiterlijk een week ter aanvang van de algemene leden vergadering. Het bestuurslid heeft voorafgaand aan de stemming de mogelijkheid om verantwoording af te leggen.

Artikel 8a:
Het bestuur heeft het recht en is bevoegd om, na goedkeuring van de Algemene Leden Vergadering, een boete van ten hoogste € 100,- te geven aan, en/of een schorsing van ten hoogste zes maanden op te leggen aan, en/of het lidmaatschap te beëindigen van een lid, of meerdere leden, die zich schuldig heeft/hebben gemaakt aan:
1. Wangedrag tijdens een van de activiteiten van de vereniging;
2. Wangedrag op of tijdens de Algemene Leden Vergadering;
3. Wangedrag op het ‘Villa-kantoor’;
4. Wangedrag waardoor de goede naam van de vereniging in gevaar is gebracht;
5. Het gebruik van verboden soft- of harddrugs tijdens activiteiten georganiseerd door Villa’96.
A. Eerste keer drugsgebruik: Drie maanden schorsing van Villa activiteiten en uitzitting van de commissie
B. Tweede keer drugsgebruik: Zes maanden schorsing van Villa activiteiten en een geldboete van €100,-.
6. Rijden onder invloed tijdens activiteiten georganiseerd door Villa’96
Het besturen van een gemotoriseerd voertuig, waarbij de bestuurder een dusdanige hoeveelheid alcohol heeft genuttigd zodat de wettelijk toegestane alcoholpromillage om een gemotoriseerd voertuig te besturen is overschreden, wordt bij studievereniging Villa’96 niet getolereerd. Dit geldt voor het wegrijden vanaf elke locatie waar op dat moment een activiteit namens studievereniging Villa’96 wordt georganiseerd.
A. Eerste keer rijden onder invloed: Drie maanden schorsing van Villa activiteiten en uitzetting van de commissie
B. Tweede keer rijden onder invloed: Zes maanden schorsing van Villa activiteiten en een geldboete van 100,-Artikel 8b:

Het bestuur heeft het recht en is bevoegd om een boete van € 30,- op te leggen aan een lid dat zich schuldig heeft gemaakt aan inschrijving voor een activiteit en niet is op komen dagen zonder het bestuur met een geldige reden hiervan tijdig op de hoogte te stellen. Onder een geldige reden wordt verstaan: ziekte van het lid, overlijden van een naaste of belangrijke studie gerelateerde activiteit die de voortgang van de studie beperken, wanneer deel wordt genomen aan een activiteit van de vereniging. Afmelding van een activiteit dient schriftelijk te gebeuren bij het bestuur, uiterlijk vijf dagen voorafgaand aan de activiteit.

Artikel 8c:
Het bestuur is bevoegd om het volledige bedrag van een buitenlandse- en binnenlandse reis te verhalen op de inschrijver wanneer deze zich afmeldt voor een buitenlandse of binnenlandse reis.

Bij inschrijving is het volledige risico voor de inschrijver zelf. Onder inschrijving wordt verstaan: een aanmelding via info@villa96.nl, een aanmelding via een handtekening of een aanmelding via het aanmeldformulier online of hardcopy.

Artikel 8d:
Bestuursleden zijn bevoegd deel te mogen uitmaken van één van de commissies van de vereniging als algemeen lid.

Artikel 9:
De voorzitter:
a. is bij officiële vertegenwoordiging de woordvoerder van de vereniging;
b. leidt alle bestuursvergaderingen en regelt de daar te verrichten werkzaamheden;
c. tekent alle van het bestuur uitgaande naar zijn oordeel belangrijke stukken;
d. coördineert de werkzaamheden van de verschillende bestuursleden;
e. heeft het recht alle commissievergaderingen bij te wonen.
f. is belast met het in stand houden, en verbeteren van de communicatie naar de leden, ereleden, donateurs en de Raad van Advies.

Artikel 10:
De secretaris:
a. voert de correspondentie van de vergadering, en houdt afschrift van alle belangrijke verzonden brieven en correspondentie via de mail;
b. is verplicht een jaarverslag aangaande de lotgevallen van de vereniging tijdens de vergadering voor te dragen aan de leden;
c. is verplicht de notulen van de algemene vergaderingen te houden, een samenvatting hiervan te publiceren en deze ter inzage te leggen;
d. houdt een lijst bij van de leden, ereleden en donateurs van de vereniging met studentnummers en adresgegevens;
e. heeft het recht alle commissievergaderingen bij te wonen.
f. is belast met het in stand houden, en verbeteren van de communicatie naar de leden, ereleden en donateurs.
g. de secretaris is verplicht de rol als vicevoorzitter op zich te nemen. 

Artikel 11:
De penningmeester:
a. is slechts vertegenwoordigingsbevoegd na een volmacht verlening van de voorzitter alsmede de secretaris voor overeenkomsten met als doel het vertegenwoordigen van de vereniging. De penningmeester is na volmacht verlening gerechtigd tot het doen van alle uitgaven, die vallen binnen het raam van de vastgestelde begroting;
b. is belast met het beheren van de gelden van de vereniging in overleg met het bestuur. Binnen de vereniging is hij hier aansprakelijk, behoudens bijzondere omstandigheden;
c. zorgt voor een inning van alle aan de vereniging toekomende gelden en voor het afdoen van haar schulden;
d. toont in de jaarvergadering een balans en een afrekening van het afgelopen verenigingsjaar;
e. stelt in overleg met het gehele bestuur een ontwerpbegroting op voor het komende verenigingsjaar
f. is verplicht declaraties, mits goedgekeurd, binnen vijf werkdagen te vergoeden;
g. heeft het recht alle commissievergaderingen bij te wonen.
h. Is verplicht bij uitgaven boven de €500,- toestemming te vragen aan de kascommissie.
i. Is verplicht de kasscommissie te machting tot inzage in de Villa-rekening te geven om de boekhouding transparant te houden. MEt deze bankpas kan alleen de rekening worden ingezien.
j. Is verplicht de boekhouding van 1 september tot en met 31 augustus te laten lopen. 

Artikel 12:
De intern coördinator:
a. is belast met het in stand houden, en verbeteren van de communicatie naar de leden en alle commissies;
b. is verplicht een jaarverslag te overleggen op de Algemene Leden Vergadering aan de aanwezige leden, aangaande de interne ontwikkelingen van de vereniging;
c. is verplicht een archief bij te houden van alle notulen die hij/zij ontvangt van de commissies van de vereniging;
d. houdt een lijst bij van alle commissies van de vereniging, met daarin opgenomen de namen en adresgegevens van alle leden van iedere commissie;
e. heeft het recht alle commissievergaderingen bij te wonen.
f. is verplicht tweemaal per verenigingsjaar een centraal commissie overleg te organiseren.

Artikel 13:
De extern coördinator:
a. is belast met het in stand houden, en verbeteren van de communicatie naar het bedrijfsleven en alle andere organisaties buiten de vereniging;
b. verzorgt de inkomsten van sponsorgelden, het aanbieden van stageplaatsen aan de leden en het onderhouden van contacten alsmede de uitwisseling van kennis aangaande het vastgoed en alles wat daarmee samenhangt;
c. is verplicht een jaarverslag te overleggen gerechtigd tot het doen van alle uitgaven, die vallen binnen het raam van de vastgestelde begroting op de Algemene Leden Vergadering aan de aanwezige leden, aangaande de externe ontwikkelingen van de vereniging;
d. houdt een lijst bij van alle contacten die de vereniging onderhoudt, met daarin opgenomen de namen en adresgegevens van ieder contact;
e. heeft het recht alle commissievergaderingen bij te wonen.

Artikel 14:
Het gehele bestuur is eindverantwoordelijk voor alle activiteiten en verplichtingen die de vereniging of een commissie van de vereniging aangaat.

Artikel 15:
Het bestuur is verplicht om voor het eind van het bestuursjaar een jaarverslag en de jaarrekening te publiceren op de website die enkel voor leden toegankelijk is.

Het verslag van het bestuur dient te bestaan uit:
- Profiel van de vereniging
- Visie van het bestuur op het bestuursjaar
- Gebeurtenissen en activiteiten
- Huidige en toekomstige positie van de vereniging

De jaarrekening bestaat uit:
- Begroting en resultatenrekening
- Toelichting op de balans
- Verklaring kascommissie over bevindingen

Artikel 16:
VERVALLEN

Artikel 17:
Bij aantoonbaar wangedrag en misbruik van de middelen van de vereniging, en/of wangedrag waardoor de naam van de vereniging in gevaar is gebracht, zijn alle leden van het bestuur geacht hoofdelijk en persoonlijk aansprakelijk te zijn.

Artikel 18:
De Algemene Leden Vergadering heeft, als gevolg van aantoonbaar wangedrag en misbruik als bedoeld in artikel 17, het recht, bij instemming van de Algemene Leden Vergadering, ieder bestuurslid, of één van de bestuursleden een boete op te leggen van ten hoogste € 500,- en/of het lidmaatschap van de vereniging van de betrokken bestuursleden op te zeggen.


VAN DE COMMISSIES:

Van de Congrescommissie:

Artikel 19:
Het bestuur benoemt de commissieleden van de Congrescommissie.

Artikel 20:
De Congrescommissie bestaat uit ten minste drie commissieleden.

Artikel 21:
Het bestuur benoemt de functies van de commissieleden binnen de Congrescommissie.

Artikel 22:
De Congrescommissie is verplicht:
a. één Noordelijk Vastgoed Congres te organiseren en te houden op een datum welke wordt vastgesteld door de Congrescommissie in overleg met het bestuur.
1. De Congrescommissie heeft het recht zelf het thema en de invulling van het Noordelijk Vastgoed Congres aan te geven;
2. De Congrescommissie is verplicht, alvorens een beslissing te nemen die van substantiële invloed is op de activiteiten, of één van de activiteiten van de Congrescommissie, dit voor te leggen en goed te laten keuren door het gehele bestuur.
3. De Congrescommissie is verplicht aan de intern coördinator van het bestuur binnen 24 uur na de vergadering de notulen van die vergadering schriftelijk of digitaal te overleggen.
b. toestemming te vragen aan het bestuur wanneer de commissie uitgaven doet.
c. tweemaal per jaar verslag uit te brengen op de Algemene Leden Vergadering over ontwikkelingen binnen de Congrescommissie, alsmede een financieel overzicht van de Congrescommissie.

Artikel 23:
De Congrescommissie wordt niet financieel ondersteund door Villa’ 96, het positieve resultaat van het voorgaande Noordelijk Vastgoed Congres gaat naar de rekening van Villa’96. In geval van verlies zal Villa’96 het negatieve resultaat voor haar rekening nemen.

Artikel 24:
Bij aantoonbaar wangedrag en misbruik van de middelen van de vereniging en/of wangedrag waardoor de naam van de vereniging in gevaar is gebracht, zijn alle commissieleden van de Congrescommissie geacht hoofdelijk en persoonlijk aansprakelijk te zijn.

Artikel 25:
Het bestuur heeft, als gevolg van aantoonbaar wangedrag en misbruik als bedoeld in artikel 24, het recht, bij instemming van de Algemene Leden Vergadering, ieder commissielid, of één van de commissieleden van de Congrescommissie een boete op te leggen van ten hoogste € 100,- en/of een schorsing op te leggen van maximaal zes maanden, en/of het lidmaatschap van de vereniging van de betrokken commissieleden op te zeggen.

Van de Feestcommissie:

Artikel 26:
Het bestuur benoemt de commissieleden van de Feestcommissie.

Artikel 27:
De Feestcommissie bestaat uit ten minste drie commissieleden.

Artikel 28:
Het bestuur benoemt de functies van de commissieleden binnen de feestcommissie.

Artikel 29:
De Feestcommissie is verplicht:
a. twee keer per jaar een themaborrel te organiseren op een datum welke wordt vastgesteld door het bestuur;
De Feestcommissie heeft het recht zelf een thema en invulling deze borrels te geven na goedkeuring van het bestuur;
b. VERVALLEN
c. om driemaal per jaar een themafeest te organiseren. Tweemaal per jaar tussentijdse themafeesten en één ter viering van het einde van het studiejaar. Allen op een datum welke goedgekeurd is door het bestuur. De Feestcommissie heeft het recht zelf een thema en invulling deze feesten te geven na goedkeuring van het bestuur;
d. VERVALLEN
e. tweemaal per jaar verslag uit te brengen op de Algemene Leden Vergadering over ontwikkelingen binnen de Feestcommissie, alsmede een financieel overzicht van de Feestcommissie;
f. alvorens een beslissing te nemen die van substantiële invloed is op de activiteiten, of één van de activiteiten van de Feestcommissie, dit voor te leggen en goed te laten keuren door het gehele bestuur;
g. de Feestcommissie is verplicht aan de intern coördinator van het bestuur binnen 24 uur na de vergadering de notulen van die vergadering schriftelijk of digitaal te overleggen.

Artikel 30:
Bij aantoonbaar wangedrag en misbruik van de middelen van de vereniging en/of wangedrag waardoor de naam van de vereniging in gevaar is gebracht, zijn alle commissieleden van de Feestcommissie geacht hoofdelijk en persoonlijk aansprakelijk te zijn.

Artikel 31:
Het bestuur heeft, als gevolg van aantoonbaar wangedrag en misbruik als bedoeld in artikel 30, het recht, bij instemming van de Algemene Leden Vergadering, ieder commissielid, of één van de commissieleden van de Feestcommissie een boete op te leggen van ten hoogste € 100,- en/of een schorsing op te leggen van maximaal zes maanden en/of het lidmaatschap van de vereniging van de betrokken commissieleden op te zeggen.

Artikel 32:
De penningmeester van de Feestcommissie is verplicht om na iedere borrel, of activiteit van de Feestcommissie, een financieel overzicht van de borrel en/of activiteit aan de penningmeester van het bestuur te overleggen.

Artikel 33:
De voorzitter van de Feestcommissie is verantwoording verschuldigd aan het bestuur indien daarom wordt gevraagd door het bestuur.

Van de Introductiecommissie:

Artikel 34:
Het bestuur benoemt de commissieleden van de introductiecommissie.

Artikel 35:
De introductiecommissie commissie bestaat uit ten minste drie commissieleden.

Artikel 36:
Het bestuur benoemt de functies van de commissieleden binnen de introductiecommissie. De voorzitter van het zittende bestuur neemt plaats in de introductiecommissie en neemt de extern functie binnen deze commissie op zich.

Artikel 37:
De introductiecommissie is verplicht:
a. één introductiekamp te organiseren en te houden op een datum welke wordt vastgesteld door de opleiding Vastgoed & Makelaardij in overleg met het bestuur.
b. de introductiecommissie heeft het recht om zelf de invulling van het introductiekamp aan te geven;
c. alvorens een beslissing te nemen die van substantiële invloed is op de activiteit, of één van de activiteiten van de introductiecommissie, dit voor te leggen en goed te laten keuren door het gehele bestuur.
d. de vereniging in het algemeen te promoten en nieuwe leden te werven tijdens het introductiekamp;
e. aan de intern coördinator van het bestuur binnen 24 uur na de vergadering de notulen van die vergadering schriftelijk of digitaal te overleggen.
f. aanwezig te zijn tijdens het introductiekamp;
g. financiële uitgaven worden door de voorzitter van het bestuur overlegt met de opleiding;

Artikel 38:
Bij aantoonbaar wangedrag en misbruik van de middelen van de vereniging, en/of wangedrag waardoor de naam van de vereniging in gevaar wordt gebracht, zijn alle commissieleden van de introductiecommissie geacht hoofdelijk en persoonlijk aansprakelijk te zijn.

Artikel 39:
Het bestuur heeft, als gevolg van aantoonbaar wangedrag en misbruik als bedoeld in artikel 38, het recht, bij instemming van de Algemene Leden Vergadering, ieder commissielid, of één van de commissieleden van de introductie commissie een boete op te leggen van ten hoogste € 100,- of een schorsing op te leggen van maximaal zes maanden, of het lidmaatschap van de vereniging van de betrokken commissieleden op te zeggen.

Van de Activiteiten commissie:

Artikel 40:
Het bestuur benoemt de commissieleden van de Activiteitencommissie.

Artikel 41:
De Activiteitencommissie bestaat uit ten minste drie commissieleden.

Artikel 42:
Het bestuur benoemt de functies van de commissieleden binnen de Activiteitencommissie.

Artikel 43:
De Activiteitencommissie is verplicht:
a. om ten minste drie activiteiten of excursies te organiseren welke vastgoed-gerelateerd zijn, of welke op andere wijze met de opleiding vastgoed en makelaardij te maken hebben.
b. de Activiteitencommissie is verplicht aan de intern coördinator van het bestuur binnen 24 uur na de vergadering de notulen van die vergadering schriftelijk of digitaal te overleggen.
c. de Activiteitencommissie vraagt toestemming aan het bestuur wanneer de commissie uitgaven doet.
d. de Reiscommissie te ondersteunen bij het organiseren van een binnenlandse meerdaagse, indien hier door de Reiscommissie voor gekozen wordt.

Artikel 44:
Bij aantoonbaar wangedrag en misbruik van de middelen van de vereniging, en/of wangedrag waardoor de naam van de vereniging in gevaar wordt gebracht, zijn alle commissieleden van de Activiteitencommissie geacht hoofdelijk en persoonlijk aansprakelijk te zijn.

Artikel 45:
Het bestuur heeft, als gevolg van aantoonbaar wangedrag en misbruik als bedoeld in artikel 44, het recht, bij instemming van de Algemene Leden Vergadering, ieder commissielid, of één van de commissieleden van de Activiteitencommissie een boete op te leggen van ten hoogste € 100,- of een schorsing op te leggen van maximaal zes maanden, of het lidmaatschap van de vereniging van de betrokken commissieleden op te zeggen.

Van de Reiscommissie:

Artikel 46:
Het bestuur benoemt de commissieleden van de Reiscommissie.

Artikel 47:
De Reiscommissie bestaat uit ten minste drie commissieleden.

Artikel 48:
Het bestuur benoemt de functies van de commissieleden binnen de Reiscommissie.

Artikel 49:
De Reiscommissie is verplicht:
a. om twee keer per jaar een excursie te organiseren; een meerdaagse buitenlandse excursie en een eendaagse buitenlandse excursie of een binnenlandse meerdaagse, deze te houden op data welke wordt vastgesteld door de Reiscommissie in overleg met het bestuur.
b. VERVALLEN.
c. aan de intern coördinator van het bestuur binnen 24 uur na de vergadering de notulen van die vergadering schriftelijk of digitaal te overleggen.
d. toestemming te vragen aan het bestuur wanneer de commissie uitgaven doet.Artikel 49b:
De verplichting genoemd onder artikel 49a lid a om een eendaagse buitenlandse excursie of een binnenlandse meerdaagse excursie te organiseren vervalt tijdens een lustrum jaar.

Artikel 50:
Bij aantoonbaar wangedrag en misbruik van de middelen van de vereniging, en/of wangedrag waardoor de naam van de vereniging in gevaar wordt gebracht, zijn alle commissieleden van de Reiscommissie geacht hoofdelijk en persoonlijk aansprakelijk te zijn.

Artikel 51:
Het bestuur heeft, als gevolg van aantoonbaar wangedrag en misbruik als bedoeld in artikel 50, het recht, bij instemming van de Algemene Leden Vergadering, ieder commissielid, of één van de commissieleden van de Reiscommissie een boete op te leggen van ten hoogste € 100,- of een schorsing op te leggen van maximaal zes maanden, of het lidmaatschap van de vereniging van de betrokken commissieleden op te zeggen.

Van de Marketingcommissie:

Artikel 52:
Het bestuur benoemt de commissieleden van de Marketingcommissie.

Artikel 53:
De Marketingcommissie bestaat uit ten minste drie commissieleden.

Artikel 54:
Het bestuur benoemt de functies van de commissieleden binnen de Marketingcommissie.

Artikel 55:
De Marketingcommissie is verplicht:
a. de vereniging in het algemeen te promoten en nieuwe leden te werven.
b. activiteiten van de vereniging te promoten in overleg met de betreffende commissie en/of het bestuur.
c. de intern coördinator van het bestuur binnen 24 uur na de vergadering de notulen van die vergadering schriftelijk of digitaal te overleggen.
d. een kledinglijn, of andere aanverwante producten, uit te brengen van de vereniging en aan te bieden aan de leden van de vereniging, na goedkeuring van het bestuur.

Artikel 56a:
De marketingcommissie vraagt toestemming aan het bestuur wanneer de commissie uitgaven doet.

Artikel 56b:
Bij aantoonbaar wangedrag en misbruik van de middelen van de vereniging, en/of wangedrag waardoor de naam van de vereniging in gevaar is gebracht, zijn alle commissieleden van de Marketingcommissie geacht hoofdelijk en persoonlijk aansprakelijk te zijn.

Artikel 57:

Het bestuur heeft, als gevolg van aantoonbaar wangedrag en misbruik als bedoeld in artikel 56, het recht, bij instemming van de Algemene Leden Vergadering, ieder commissielid, of één van de commissieleden van de Marketingcommissie een boete op te leggen van ten hoogste € 100,- en/of een schorsing op te leggen van maximaal zes maanden, en/of het lidmaatschap van de vereniging van de betrokken commissieleden op te zeggen.

Van de Almanakcommissie:

Artikel 58:
Het bestuur benoemt de commissieleden van de Almanakcommissie.

Artikel 59:
De Almanakcommissie bestaat uit ten minste twee leden. Deze leden kunnen tevens zitting hebben in een andere commissie.

Artikel 60:
Het bestuur benoemt de voorzitter.

Artikel 61:
De Almanak is verplicht tot:
a. het bijwonen van activiteiten door tenminste één commissielid
b. het maken van de jaarlijkse almanak.

Artikel 62a:
Bij aantoonbaar wangedrag en misbruik van de middelen van de vereniging en/of wangedrag waardoor de naam van de vereniging in gevaar is gebracht, zijn alle commissieleden van de Almanakcommissie geacht hoofdelijk en persoonlijk aansprakelijk te zijn.

Artikel 62b:
De Almanakcommissie vraagt toestemming aan het bestuur wanneer de commissie uitgaven doet.

Artikel 63:
Het bestuur heeft, als gevolg van aantoonbaar wangedrag en misbruik als bedoeld in artikel 62a, het recht, bij instemming van de Algemene Leden Vergadering, ieder commissielid, of één van de commissieleden van de Almanakcommissie een boete op te leggen van ten hoogste € 100,- en/of een schorsing op te leggen van maximaal zes maanden, en/of het lidmaatschap van de vereniging van de betrokken commissieleden op te zeggen.

Van de Kascommissie:

Artikel 64:
De Algemene Leden Vergadering benoemt de leden van de Kascommissie tenzij de functies van de Kascommissie worden vervuld door de laatste twee penningmeesters van de voorgaande besturen.

Artikel 65:
De Kascommissie bestaat uit ten minste twee leden.

Artikel 66:
De penningmeester van het voorgaand bestuur neemt zitting in de Kascommissie, tenzij er een gewichtige reden aanwezig is om dit niet te doen.

Artikel 67:
VERVALLEN

Artikel 68a:
Bij een akkoord van tenminste twee derde van de leden van de kascommissie, krijgt de penningmeester goedkeuring.

Artikel 68b:
De Kascommissie controleert gezamenlijk ten minste viermaal per bestuursjaar de boeken van de penningmeester van het bestuur, en brengt hierover ten minste eenmaal per bestuursjaar verslag uit op de Algemene Leden Vergadering aan de leden van de vereniging.

Artikel 69:
De Kascommissie heeft het recht te allen tijde iedere informatie over de vereniging bij de penningmeester op te vragen, mits dit van belang is voor het uitvoeren van haar functie als bedoelt in artikel 68.

Artikel 70:
De Kascommissie is verplicht:

 1. Over iedere onvolkomenheid in de boeken van de vereniging op de Algemene Leden Vergadering verslag uit te brengen, en iedere onvolkomenheid op de Algemene Leden Vergadering te noemen.
 2. De Villa-rekening te controleren door middel van een machtering om deze rekening te kunnen inzien. 


Van de Sfeercommissie:

Artikel 71:
Het bestuur benoemt de commissieleden van de sfeercommissie.

Artikel 72:
De sfeercommissie bestaat uit ten minste drie commissieleden.

Artikel 73:
Het bestuur benoemt de functies van de commissieleden binnen de sfeercommissie.

Artikel 74:
De sfeercommissie is verplicht:
a. Om minimaal twee keer per jaar een gezellige te organiseren; een meerdaagse buitenlandse excursie en een eendaagse buitenlandse excursie of een binnenlandse meerdaagse, deze te houden op data welke wordt vastgesteld door de Buitenlandse activiteiten commissie in overleg met het bestuur.

Artikel 75:
Bij aantoonbaar wangedrag en misbruik van de middelen van de vereniging, en/of wangedrag waardoor de naam van de vereniging in gevaar wordt gebracht, zijn alle commissieleden van de Sfeercommissie geacht hoofdelijk en persoonlijk aansprakelijk te zijn.

Artikel 76:
Het bestuur heeft, als gevolg van aantoonbaar wangedrag en misbruik als bedoeld in artikel 50, het recht, bij instemming van de Algemene Leden Vergadering, ieder commissielid, of één van de commissieleden van de sfeercommissie een boete op te leggen van ten hoogste €100, of een schorsing op te leggen van maximaal zes maanden, of het lidmaatschap van de vereniging van de betrokken commissieleden op te zeggen.

Van de Raad van Advies:

Artikel 77a:
De Raad van Advies bestaat uit minste vijf of ten meeste zeven leden. De nieuwe leden voor de Raad van Advies solliciteren bij de sollicitatiecommissie. Deze commissie wordt bepaald door een stemming binnen het huidige bestuur en de huidige Raad van Advies.

Artikel 77b:
De Raad van Advies benoemt zelf de voorzitter van de Raad van Advies.

Artikel 77c:
Bij decharge door de Algemene Leden Vergadering kan alleen een (oud-)bestuurslid van de vereniging zitting nemen in de Raad van Advies van de vereniging. Daarnaast is het mogelijk dat er vanuit de opleiding Vastgoed & Makelaardij één persoon zitting kan nemen in de Raad van Advies. Een lid van de Raad van Advies kan geen zitting nemen in een andere commissie met uitzondering van de Kascommissie en Lustrumcommissie.

Artikel 77d:

De persoon die vanuit de opleiding zitting neemt in de Raad van Advies heeft geen stemrecht in de besluitvorming waarbij het tot stemmen komt, zoals besproken in de artikelen behorende tot de Raad van Advies.

Artikel 78a:
Een lid van de Raad van Advies neemt voor tenminste een jaar zitting in de Raad van Advies. Bij de halfjaarlijks ALV kunnen leden van de Raad van Advies worden gedechargeerd bij onvoldoende functioneren, structurele onenigheid van inzichten of andere gewichtige redenen. Over de decharge van een lid van de Raad van Advies besluit het huidige bestuur tezamen met de overige leden van de Raad van Advies.

Artikel 79a:
De Raad van Advies controleert het bestuur van de vereniging, en geeft, naar eigen goeddunken, advies aan het bestuur van de vereniging aangaande ieder aspect van of onderwerp aangaande de vereniging. De Raad van Advies is verplicht een vergaderverzoek van het zittend bestuur te honoreren. Daarnaast is de Raad van Advies een adviesorgaan ter bevordering van het behoud van de strategie, missie en lange termijnvisie van de vereniging.

Artikel 79b:
VERVALLEN

Artikel 79c:
De Raad van Advies is verplicht tot het opstellen en bijhouden van het lange termijnplan. Het bestuur moet voldoen aan doelen die zijn opgesteld in het lange termijnplan. De Raad van Advies is verplicht tot het presenteren van de lange termijnplan tijdens de jaarlijkse algemene leden vergadering. Dit wordt gedaan door de voorzitter van de Raad van Advies. Het lange termijnplan wordt tijdens de jaarlijkse algemene leden vergadering goedgekeurd.

Van de Lustrumcommissie:

Artikel 80:

De Raad van Advies benoemt de commissieleden van de Lustrumcommissie.

Artikel 81:
De Lustrumcommissie bestaat uit ten minste drie commissieleden.

Artikel 82:
De Raad van Advies benoemt de functies van de commissieleden binnen de Lustrumcommissie.

Artikel 83:
De Lustrumcommissie is verplicht:
a. -
b. de Lustrumcommissie is verplicht aan de Raad van Advies en de intern coördinator van het bestuur binnen 24 uur na de vergadering de notulen van die vergadering schriftelijk of digitaal te overleggen.
c. de Lustrumcommissie vraagt toestemming aan het bestuur wanneer de commissie uitgaven doet.

Artikel 84:
Bij aantoonbaar wangedrag en misbruik van de middelen van de vereniging, en/of wangedrag waardoor de naam van de vereniging in gevaar wordt gebracht, zijn alle commissieleden van de Lustrumcommissie geacht hoofdelijk en persoonlijk aansprakelijk te zijn.

Artikel 85:
Het bestuur heeft, als gevolg van aantoonbaar wangedrag en misbruik als bedoeld in artikel 44, het recht, bij instemming van de Algemene Leden Vergadering, ieder commissielid, of één van de commissieleden van de Lustrumcommissie een boete op te leggen van ten hoogste € 100,- of een schorsing op te leggen van maximaal zes maanden, of het lidmaatschap van de vereniging van de betrokken commissieleden op te zeggen.


VAN DE ALGEMENE LEDEN VERGADERING:

Artikel 86:
Er wordt ten minste tweemaal per jaar een Algemene Leden Vergadering gehouden.

Artikel 87:
De Algemene Leden Vergaderingen worden gehouden op data en plaatsen die zullen worden vastgesteld door het bestuur.

Artikel 88:
In spoedeisende gevallen kan het bestuur te allen tijde een Algemene Leden Vergadering bijeenroepen.

Artikel 89:
Leden kunnen binnen een termijn van vier weken, bij indiening van een schriftelijk verzoek daartoe bij de secretaris van het bestuur van de vereniging, een Algemene Leden Vergadering bijeenroepen. (Art. 16 lid 2 Statuten) Het bestuur van de vereniging is verplicht aan dit verzoek gehoor te geven.

Artikel 90:
Ieder lid van de vereniging heeft het recht om bij stemming op de Algemene Leden Vergadering één stem uit te brengen.
1. Ieder lid heeft het recht om zijn/haar stem schriftelijk over te dragen aan een ander lid, mits:
a. deze stem wordt ondertekend door beide leden, onder vermelding van naam, studentnummer en adresgegevens van beide leden;
b. bij aanvang van de vergadering bij de voorzitter van het bestuur wordt ingediend;
c. duidelijk op de indiening wordt aangegeven op welk voorstel de stem van toepassing is.

2. Ieder lid heeft het recht zijn/haar stem bij afwezigheid op de Algemene Leden Vergadering aan de voorzitter van het bestuur kenbaar te maken, mits:
a. zijn/haar stem minimaal één week voor de Algemene Leden Vergadering schriftelijk bij de voorzitter van het bestuur wordt ingediend;
b. duidelijk naam, studentnummer, adresgegevens en handtekening op de indiening zijn vermeld, en duidelijk wordt aangegeven op welk voorstel de stem van toepassing is.


VAN DE GELDMIDDELEN:

Artikel 91:
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: contributie, donaties en andere baten.

Artikel 92:
Zij die een maand voor aanvang van het verenigingsjaar hun lidmaatschap niet beëindigd hebben, zijn voor het volgende verenigingsjaar lid en zijn derhalve de dan geldende contributie verschuldigd.

Artikel 93a:
De kosten van het lidmaatschap, de deelneming aan activiteiten van de vereniging alsmede de aanschaf van producten aangeboden door het bestuur en/of een van de commissies van de vereniging worden automatisch van de rekening van ieder lid afgeschreven. Elk lid heeft hiervoor getekend bij ondertekening van het inschrijfformulier bij aangaan van het lidmaatschap van de vereniging.

Artikel 93b:
Bij ondertekening van een inschrijfformulier, of een ander gelijkend middel voor inschrijving, met vermelding van naam, studentnummer en nummer van bank/girorekening is de penningmeester gemachtigd om het verschuldigde bedrag van de betrokken rekening af te schrijven.

Artikel 94:
Ieder lid is verplicht binnen vier weken, na veranderingen van zijn/haar adresgegevens en/of veranderingen in zijn/haar bankrekeningnummer dit schriftelijk door te geven aan de penningmeester en de secretaris of digitaal aan te passen op je account van www.villa96.nl. 

Artikel 95:
Indien een lid zich heeft ingeschreven voor een activiteit en van deelname wil afzien, dient hij of zij zich tenminste vijf werkdagen voor de aanvang van de activiteit per mail af te melden bij de secretaris van het bestuur. Indien de afmelding niet binnen vijf werkdagen voor de aanvang van de activiteit gebeurd, heeft de penningmeester het recht om de volledige kosten van de activiteit af te schrijven van diens rekening.


SLOTBEPALINGEN:

Artikel 96:
Bij toetreding als lid of donateur heeft men recht op een exemplaar van de statuten en reglementen. Van leden en donateurs kan betaling voor de afgifte van de statuten en reglementen worden gevraagd.

Artikel 97:
Ieder lid of donateur wordt geacht de bepalingen van de statuten en de reglementen te kennen.

Artikel 98:
Het bestuur heeft de bevoegdheid van het Huishoudelijk Reglement af te wijken bij besluit van een Algemene Leden Vergadering na instemming van de Algemene Leden Vergadering, en/of het Huishoudelijk Reglement te wijzigen bij besluit van de Algemene Leden Vergadering na instemming van de Algemene Leden Vergadering.

Artikel 99:
Indien één, of meerdere, artikel(en) uit het Huishoudelijk Reglement in strijd is/zijn met artikelen uit de statuten van de vereniging, d.d. 18 februari 2002 (ref. o:011674.STW/jjl), of de wet, worden de statuten of de wet geacht van toepassing te zijn.


© 2020, Studievereniging Villa’96 Groningen, Nederland