Vul hier uw gegevens in

Huishoudelijk Reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STUDIEVERENIGING VILLA’96
 

VAN DE VERENIGING:
De vereniging bestaat uit leden, een bestuur en meerdere commissies.
De vereniging kent de volgende commissies:
- Symposiumcommissie
- Feestcommissie
- Binnenlandse Activiteiten commissie
- Buitenlandse Activiteiten commissie
- Marketingcommissie
- Paparazzi commissie
- Kascommissie
- Raad van Toezicht
- Raad van Advies
 

VAN DE LEDEN:
Artikel 1:
Het lidmaatschap van de vereniging geldt van de datum van toetreding tot het einde van het verenigingsjaar, en vervolgens telkens voor de duur van een verenigingsjaar. Een verenigingsjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus.

Artikel 1a:
Men kan lid worden van de vereniging middels inschrijfformulier zowel digitaal als hard copy.
Bij digitale inschrijving is men verplicht tot het meezenden van een pasfoto.

Artikel 1b:
Na inschrijving ontvangt ieder lid een ledenpas. Deze ledenpas toont lidmaatschap aan. De ledenpas is voorzien van naam, geboortedatum en lidnummer.

Artikel 2:
Een lid heeft het recht deel te nemen aan alle werkzaamheden van de vereniging.

Artikel 2a:
Een lid die deelneemt in een van de commissies van de vereniging, is verplicht om een geldig lidmaatschap te hebben van de vereniging.

Artikel 3:
De opzegging van het lidmaatschap door het lid dient één maand voor het einde van het verenigingsjaar bij de secretaris te geschieden per brief of per e-mail. Indien dit niet gebeurt wordt het lidmaatschap stilzwijgend met één jaar verlengd.

Artikel 4:
Het lidmaatschap van de vereniging bedraagt € 19,96 per jaar, en kan met instemming van de Algemene Leden Vergadering worden gewijzigd.

Artikel 5:
Leden en donateurs zijn verplicht hun lidmaatschap schriftelijk of per e-mail op te zeggen bij de secretaris. Er dient rekening gehouden te worden met één maand opzegtermijn. Afgestudeerde leden worden automatisch donateur.
 

VAN HET BESTUUR:
Artikel 6:
Het bestuur bestaat uit ten minste vijf bestuursleden.

Artikel 7:
Het bestuur wordt benoemt door de Algemene Leden Vergadering voor de periode van een volledig bestuursjaar, als genoemd in artikel 1, tenzij het bestuur op de Algemene Leden Vergadering op een datum eerder dan aan het eind van het bestuursjaar een nieuw bestuur voordraagt, en dit voorgedragen bestuur bij stemming door de Algemene Leden Vergadering wordt aangenomen en geïnstalleerd als bestuur van de vereniging.

Artikel 8:
Het bestuur heeft het recht en is bevoegd om, na goedkeuring van de Algemene Leden Vergadering, een boete van ten hoogste
€ 100,- te geven aan, en/of een schorsing van ten hoogste zes maanden op te leggen aan, en/of het lidmaatschap te beëindigen van een lid, of meerdere leden, die zich schuldig heeft/hebben gemaakt aan:
1. Wangedrag tijdens een van de activiteiten van de vereniging;
2. Wangedrag op of tijdens de Algemene Leden Vergadering;
3. Wangedrag op de ‘Villa-kamer’;
4. Wangedrag waardoor de goede naam van de vereniging in gevaar is gebracht.

Artikel 8a:
Het bestuur heeft het recht en is bevoegd om een boete van € 30,- op te leggen aan een lid dat zich schuldig heeft gemaakt aan inschrijving voor een activiteit en niet is op komen dagen zonder het bestuur van de vereniging met een geldige reden hiervan tijdig op de hoogte te stellen. Onder een geldige reden wordt verstaan: ziekte van het lid, overlijden van een naaste of belangrijke studie gerelateerde activiteiten die de voortgang van de studie beperken, wanneer deel wordt genomen aan een activiteit van de vereniging. De voor zover reeds gemaakte kosten worden bij het lid in rekening gebracht. Afmelding van een activiteit dient schriftelijk te gebeuren bij het bestuur, uiterlijk vijf dagen voorafgaand aan de activiteit.

Artikel 8b:
Het bestuur is bevoegd om het volledige bedrag van een buitenlandse en binnenlandse reis te verhalen op de inschrijver wanneer deze zich afmeld voor een buitenlandse of binnenlandse reis.
Bij inschrijving is het volledige risico voor de inschrijver.

Artikel 9:
De voorzitter:
a. is bij officiële vertegenwoordiging de woordvoerder van de vereniging;
b. leidt alle bestuursvergaderingen en regelt de daar te verrichten werkzaamheden;
c. tekent alle van het bestuur uitgaande naar zijn oordeel belangrijke stukken;
d. coördineert de werkzaamheden van de verschillende bestuursleden;
e. heeft het recht alle commissievergaderingen bij te wonen.

Artikel 10:
De secretaris:
a. voert de correspondentie van de vergadering, en houdt afschrift van alle belangrijke verzonden brieven en correspondentie via de mail;
b. is verplicht een jaarverslag aangaande de lotgevallen van de vereniging tijdens de vergadering voor te dragen aan de leden;
c. is verplicht de notulen van de algemene vergaderingen te houden, een samenvatting hiervan te publiceren en deze ter inzage te leggen;
d. houdt een lijst bij van de leden, ereleden en donateurs van de vereniging met studentnummers en adresgegevens;
e. heeft het recht alle commissievergaderingen bij te wonen.

Artikel 11:
De penningmeester:
a. is slechts vertegenwoordigingsbevoegd na een volmachtverlening van de voorzitter alsmede de secretaris voor overeenkomsten met als doel het vertegenwoordigen van de vereniging. De penningmeester is na volmachtverlening gerechtigd tot het doen van alle uitgaven, die vallen binnen het raam van de vastgestelde begroting;
b. is belast met het beheren van de gelden van de vereniging in overleg met het bestuur. Binnen de vereniging is hij hier aansprakelijk, behoudens bijzondere omstandigheden;
c. zorgt voor een inning van alle aan de vereniging toekomende gelden en voor het afdoen van haar schulden;
d. toont in de jaarvergadering een balans en een afrekening van het afgelopen verenigingsjaar;
e. stelt in overleg met het gehele bestuur een ontwerpbegroting op voor het komende verenigingsjaar
f. is verplicht declaraties, mits goedgekeurd, binnen vijf werkdagen te vergoeden;
g. heeft het recht alle commissievergaderingen bij te wonen.
h. Is verplicht bij uitgaven boven de € 500,- toestemming te vragen aan de kascommissie.

Artikel 12:
De intern coördinator:
a. is belast met het in stand houden, en verbeteren van de communicatie naar de leden, ereleden, donateurs en alle commissies;
b. Is verplicht een jaarverslag te overleggen op de Algemene Leden Vergadering aan de aanwezige leden, aangaande de interne ontwikkelingen van de vereniging;
c. Is verplicht een archief bij te houden van alle notulen die hij/zij ontvangt van de commissies van de vereniging;
d. Houdt een lijst bij van alle commissies van de vereniging, met daarin opgenomen de namen en adresgegevens van alle leden van iedere commissie;
e. heeft het recht alle commissievergaderingen bij te wonen.

Artikel 13:
De extern coördinator:
a. is belast met het in stand houden, en verbeteren van de communicatie naar het bedrijfsleven en alle andere organisaties buiten de vereniging;
b. Verzorgt de inkomsten van sponsorgelden, het aanbieden van stageplaatsen aan de leden en het onderhouden van contacten alsmede de uitwisseling van kennis aangaande het vastgoed en alles wat daarmee samenhangt;
c. is verplicht een jaarverslag te overleggen gerechtigd tot het doen van alle uitgaven, die vallen binnen het raam van de vastgestelde begroting op de Algemene Leden Vergadering aan de aanwezige leden, aangaande de externe ontwikkelingen van de vereniging;
d. Houdt een lijst bij van alle contacten die de vereniging onderhoudt, met daarin opgenomen de namen en adresgegevens van ieder contact;
e. heeft het recht alle commissievergaderingen bij te wonen.

Artikel 14:
Het gehele bestuur is eindverantwoordelijk voor alle activiteiten en verplichtingen die de vereniging of een commissie van de vereniging aangaat.

Artikel 15:
Het bestuur is verplicht om voor het eind van het bestuursjaar een jaarverslag en de jaarrekening te publiceren op de website die enkel voor leden toegankelijk is.

Het verslag van het bestuur dient te bestaan uit:
- Profiel van de vereniging
- Visie van het bestuur op het bestuursjaar
- Gebeurtenissen en activiteiten
- Huidige en toekomstige positie van de vereniging

De jaarrekening bestaat uit:
- Begroting en resultatenrekening
- Toelichting op de balans
- Verklaring kascommissie over bevindingen

Artikel 16:
Is vervallen

Artikel 17:
Bij aantoonbaar wangedrag en misbruik van de middelen van de vereniging, en/of wangedrag waardoor de naam van de vereniging in gevaar is gebracht, zijn alle leden van het bestuur geacht hoofdelijk en persoonlijk aansprakelijk te zijn.

Artikel 18:
De Algemene Leden Vergadering heeft, als gevolg van aantoonbaar wangedrag en misbruik als bedoeld in artikel 17, het recht, bij instemming van de Algemene Leden Vergadering, ieder bestuurslid, of één van de bestuursleden een boete op te leggen van ten hoogste € 500,-, en/of het lidmaatschap van de vereniging van de betrokken bestuursleden op te zeggen.

VAN DE COMMISSIES:
Van de Symposiumcommissie:

Artikel 19:
Het bestuur benoemt de commissieleden van de Symposiumcommissie. 

Artikel 20:
De Symposiumcommissie bestaat uit ten minste drie commissieleden.

Artikel 21:
Het bestuur benoemt de functies van de commissieleden binnen de Symposiumcommissie.

Artikel 22:
De Symposiumcommissie is verplicht:
a. Eén symposium te organiseren en te houden op een datum welke wordt vastgesteld door de Symposiumcommissie in overleg met het bestuur.
1. De Symposiumcommissie heeft het recht zelf het thema en de invulling van het symposium aan te geven;
2. De Symposiumcommissie is verplicht, alvorens een beslissing te nemen die van substantiële invloed is op de activiteiten, of één van de activiteiten van de Symposiumcommissie, dit voor te leggen en goed te laten keuren door het gehele bestuur.
3. De Symposiumcommissie is verplicht aan de intern coördinator van het bestuur binnen 24 uur na de vergadering de notulen van die vergadering schriftelijk of digitaal te overleggen.
b. Twee maal per jaar verslag uit te brengen op de Algemene Leden Vergadering over ontwikkelingen binnen de Symposiumcommissie, alsmede een financieel overzicht van de Symposiumcommissie.

Artikel 23:
De symposiumcommissie wordt niet financieel ondersteund door Villa 96, het positieve resultaat van het voorgaande symposium gaat naar de rekening van Villa 96. In geval van verlies zal Villa 96 het negatieve resultaat voor haar rekening nemen.

Artikel 24:
Bij aantoonbaar wangedrag en misbruik van de middelen van de vereniging, en/of wangedrag waardoor de naam van de vereniging in gevaar is gebracht, zijn alle commissieleden van de Symposiumcommissie geacht hoofdelijk en persoonlijk aansprakelijk te zijn.

Artikel 25:
Het bestuur heeft, als gevolg van aantoonbaar wangedrag en misbruik als bedoeld in artikel 24, het recht, bij instemming van de Algemene Leden Vergadering, ieder commissielid, of één van de commissieleden van de Symposiumcommissie een boete op te leggen van ten hoogste € 100,-, en/of een schorsing op te leggen van maximaal zes maanden, en/of het lidmaatschap van de vereniging van de betrokken commissieleden op te zeggen.

Van de Feestcommissie:
Artikel 26:
Het bestuur benoemt de commissieleden van de Feestcommissie.

Artikel 27:
De Feestcommissie bestaat uit ten minste drie commissieleden.

Artikel 28:
Het bestuur benoemt de functies van de commissieleden binnen de feestcommissie.

Artikel 29:
De Feestcommissie is verplicht:
a. Twee keer per jaar een themaborrel te organiseren op een datum welke wordt vastgesteld door het bestuur;
De Feestcommissie heeft het recht zelf een thema en invulling deze borrels te geven na goedkeuring van het bestuur;
b. Is vervallen
c. Om twee maal per jaar een feest te organiseren, één ter viering van het begin- en één ter viering van het einde van het studiejaar. Beide op een datum welke goedgekeurd is door het bestuur;
d. Om één activiteit te organiseren voor alle actieve leden op een datum welke goedgekeurd is door het bestuur;
e. Twee maal per jaar verslag uit te brengen op de Algemene Leden Vergadering over ontwikkelingen binnen de Feestcommissie, alsmede een financieel overzicht van de Feestcommissie;
f. Alvorens een beslissing te nemen die van substantiële invloed is op de activiteiten, of één van de activiteiten van de Feestcommissie, dit voor te leggen en goed te laten keuren door het gehele bestuur;
g. De Feestcommissie is verplicht aan de intern coördinator van het bestuur binnen 24 uur na de vergadering de notulen van die vergadering schriftelijk of digitaal te overleggen.

Artikel 30:
Bij aantoonbaar wangedrag en misbruik van de middelen van de vereniging, en/of wangedrag waardoor de naam van de vereniging in gevaar is gebracht, zijn alle commissieleden van de Feestcommissie geacht hoofdelijk en persoonlijk aansprakelijk te zijn.

Artikel 31:
Het bestuur heeft, als gevolg van aantoonbaar wangedrag en misbruik als bedoeld in artikel 30, het recht, bij instemming van de Algemene Leden Vergadering, ieder commissielid, of één van de commissieleden van de Feestcommissie een boete op te leggen van ten hoogste € 100,-, en/of een schorsing op te leggen van maximaal zes maanden, en/of het lidmaatschap van de vereniging van de betrokken commissieleden op te zeggen.

Artikel 32:
De penningmeester van de Feestcommissie is verplicht om na iedere borrel, of activiteit van de Feestcommissie, een financieel overzicht van de borrel en/of activiteit aan de penningmeester van het bestuur te overleggen.

Artikel 33:
De voorzitter van de Feestcommissie is verantwoording verschuldigd aan het bestuur indien daarom wordt gevraagd door het bestuur.

Artikel 34 t/m 39 zijn vervallen.

Van de Binnenlandse activiteiten commissie:
Artikel 40:
Het bestuur benoemt de commissieleden van de Binnenlandse activiteiten
commissie.

Artikel 41:
De Binnenlandse activiteiten commissie bestaat uit ten minste drie commissieleden.

Artikel 42:
Het bestuur benoemt de functies van de commissieleden binnen de binnenlandse activiteiten commissie.

Artikel 43:
De Binnenlandse activiteiten commissie is verplicht:
a. Om tenminste vijf activiteit of excursies te organiseren welke vastgoed-gerelateerd zijn, of welke op andere wijze met de opleiding vastgoed en makelaardij te maken heeft;
b. De Binnenlandse activiteiten commissie is verplicht aan de intern coördinator van het bestuur binnen 24 uur na de vergadering de notulen van die vergadering schriftelijk of digitaal te overleggen.

Artikel 44:
Bij aantoonbaar wangedrag en misbruik van de middelen van de vereniging, en/of wangedrag waardoor de naam van de vereniging in gevaar wordt gebracht, zijn alle commissieleden van de Binnenlandse activiteiten commissie geacht hoofdelijk en persoonlijk aansprakelijk te zijn.

Artikel 45:
Het bestuur heeft, als gevolg van aantoonbaar wangedrag en misbruik als bedoeld in artikel 44, het recht, bij instemming van de Algemene Leden Vergadering, ieder commissielid, of één van de commissieleden van de Binnenlandse activiteiten commissie een boete op te leggen van ten hoogste € 100,-, of een schorsing op te leggen van maximaal zes maanden, of het lidmaatschap van de vereniging van de betrokken commissieleden op te zeggen.
Van de Buitenlandse activiteiten commissie:

Artikel 46:
Het bestuur benoemt de commissieleden van de Buitenlandse activiteiten commissie.

Artikel 47:
De Buitenlandse activiteiten commissie bestaat uit ten minste drie commissieleden.

Artikel 48:
Het bestuur benoemt de functies van de commissieleden binnen de buitenlandse activiteiten commissie.

Artikel 49:
De Buitenlandse activiteiten commissie is verplicht:
a. Om twee keer per jaar een excursie te organiseren; een meerdaagse excursie en een eendaagse excursie of een binnenlandse meerdaagse, deze te houden op data welke wordt vastgesteld door de Buitenlandse activiteiten commissie in overleg met het bestuur.
b. Om één keer per jaar een wintersportvakantie te organiseren en te houden op data welke wordt vastgesteld door de Buitenlandse activiteiten commissie in overleg met het bestuur.
c. De Buitenlandse activiteiten commissie is verplicht aan de intern coördinator van het bestuur binnen 24 uur na de vergadering de notulen van die vergadering schriftelijk of digitaal te overleggen.

Artikel 50:
Bij aantoonbaar wangedrag en misbruik van de middelen van de vereniging, en/of wangedrag waardoor de naam van de vereniging in gevaar wordt gebracht, zijn alle commissieleden van de activiteitencommissie geacht hoofdelijk en persoonlijk aansprakelijk te zijn.

Artikel 51:
Het bestuur heeft, als gevolg van aantoonbaar wangedrag en misbruik als bedoeld in artikel 50, het recht, bij instemming van de Algemene Leden Vergadering, ieder commissielid, of één van de commissieleden van de Buitenlandse activiteiten commissie een boete op te leggen van ten hoogste € 100,-, of een schorsing op te leggen van maximaal zes maanden, of het lidmaatschap van de vereniging van de betrokken commissieleden op te zeggen.
Van de Marketingcommissie:

Artikel 52:
Het bestuur benoemt de commissieleden van de Marketingcommissie.

Artikel 53:
De Marketingcommissie bestaat uit ten minste drie commissieleden.

Artikel 54:
Het bestuur benoemt de functies van de commissieleden binnen de marketingcommissie.

Artikel 55:
De Marketingcommissie is verplicht:
a. De vereniging in het algemeen te promoten en nieuwe leden te werven.
b. Activiteiten van de vereniging te promoten in overleg met de betreffende commissie en/of het bestuur.
c. De intern coördinator van het bestuur binnen 24 uur na de vergadering de notulen van die vergadering schriftelijk of digitaal te overleggen.
d. Een kledinglijn, of andere aanverwante producten, uit te brengen van de vereniging en aan te bieden aan de leden van de vereniging, na goedkeuring van het bestuur.

Artikel 56:
Bij aantoonbaar wangedrag en misbruik van de middelen van de vereniging, en/of wangedrag waardoor de naam van de vereniging in gevaar is gebracht, zijn alle commissieleden van de Marketingcommissie geacht hoofdelijk en persoonlijk aansprakelijk te zijn.

Artikel 57:
Het bestuur heeft, als gevolg van aantoonbaar wangedrag en misbruik als bedoeld in artikel 56, het recht, bij instemming van de Algemene Leden Vergadering, ieder commissielid, of één van de commissieleden van de Marketingcommissie een boete op te leggen van ten hoogste € 100,-, en/of een schorsing op te leggen van maximaal zes maanden, en/of het lidmaatschap van de vereniging van de betrokken commissieleden op te zeggen.

Van de Paparazzicommissie:
Artikel 58:
De bestuur benoemt de commissieleden van de Paparazzicommissie.

Artikel 59:
De Paparazzicommissie bestaat uit ten minste twee leden.
Deze leden kunnen tevens zitting hebben in een andere commissie.

Artikel 60:
Het bestuur benoemt de voorzitter. 

Artikel 61:
De Paparazzicommissie is verplicht tot 
a. Het bijwonen van activiteiten door tenminste één commissielid
b. Het verslaan van activiteiten door middel van het maken van foto’s
c. Eén keer per jaar één editie van het verenigingsblad uit te geven op een datum welke wordt vastgesteld door de paparazzicommissie in overleg met het bestuur.
1. De paparazzicommissie heeft het recht zelf een thema en invulling aan de editie van het verenigingsblad te geven, na goedkeuring van het bestuur.
2. De paparazzicommissie is verplicht, alvorens een beslissing te nemen die van substantiële invloed is op de activiteiten, of één van de activiteiten van de paparazzicommissie, dit voor te leggen aan en goed te laten keuren door het gehele bestuur.
d. Het is de paparazzicommissie verboden informatie te plaatsen in ’t Fundament en/of in de almanak van de vereniging welke krenkend van aard is en/of de goede naam van de vereniging schaadt.
e. Twee maal per jaar verslag uit te brengen op de Algemene Leden Vergadering over ontwikkelingen binnen de paparazzicommissie alsmede een financieel overzicht van de paparazzicommissie.
f. Tijdens het verenigingsjaar, als beschreven in artikel 1, één almanak uit te geven.
g. De paparazzicommissie heeft het recht zelf een thema, met goedkeuring van het bestuur, te geven aan de almanak.
h. De penningmeester van de paparazzicommissie is verplicht bij elke beslissing of financiële uitgave de goedkeuring van de penningmeester van het bestuur te vragen
i. De paparazzicommissie is verplicht aan de intern coördinator van het bestuur binnen 24 uur na de vergadering de notulen van die vergadering schriftelijk of digitaal te overleggen.

Artikel 62:
Bij aantoonbaar wangedrag en misbruik van de middelen van de vereniging, en/of wangedrag waardoor de naam van de vereniging in gevaar is gebracht, zijn alle commissieleden van de Paparazzicommissie geacht hoofdelijk en persoonlijk aansprakelijk te zijn.

Artikel 62a:
De Paparazzicommissie krijgt van de vereniging een camera in bruikleen en zal hier zorg voor dragen. Wanneer aantoonbaar onzorgvuldig met de camera wordt omgegaan door een of meerdere commissieleden kan het bestuur de bevoegdheid over deze camera innemen en eventuele schade verhalen. 

Artikel 63:
Het bestuur heeft, als gevolg van aantoonbaar wangedrag en misbruik als bedoeld in artikel 62, het recht, bij instemming van de Algemene Leden Vergadering, ieder commissielid, of één van de commissieleden van de Paparazzicommissie een boete op te leggen van ten hoogste € 100,-, en/of een schorsing op te leggen van maximaal zes maanden, en/of het lidmaatschap van de vereniging van de betrokken commissieleden op te zeggen.

 

Van de Kascommissie:
Artikel 64:
De Algemene Leden Vergadering benoemt de leden van de Kascommissie. 

Artikel 65:
De Kascommissie bestaat uit ten minste één lid.

Artikel 66:
De penningmeester van het voorgaand bestuur neemt zitting in de Kascommissie, tenzij er een gewichtige reden aanwezig is om dit niet te doen.

Artikel 67:
Het zittend bestuur benoemt de voorzitter van de Kascommissie.

Artikel 68:
De Kascommissie controleert ten minste vier maal per bestuursjaar de boeken van de penningmeester van het bestuur, en brengt hierover ten minste eenmaal per bestuursjaar verslag uit op de Algemene Leden Vergadering aan de leden van de vereniging.

Artikel 69:
De Kascommissie heeft het recht te allen tijden iedere informatie over de vereniging bij de penningmeester op te vragen, mits dit van belang is voor het uitvoeren van haar functie als bedoelt in artikel 68

Artikel 70:
De Kascommissie is verplicht over iedere onvolkomenheid in de boeken van de vereniging op de Algemene Leden Vergadering verslag uit te brengen, en iedere onvolkomenheid op de Algemene Leden Vergadering te noemen.
 

Van de Raad van Toezicht:
Artikel 71a:
Het bestuur benoemt de leden van de Raad van Toezicht. De bestuursvoorzitter van het zittende bestuur bepaalt de samenstelling van de Raad van Toezicht.

Artikel 71b:
Bij decharge door de Algemene Leden Vergadering kan een bestuurslid van de vereniging zitting nemen in de Raad van Toezicht van de vereniging.

Artikel 72:
Een lid van het bestuur van de vereniging heeft bij decharge het recht om, wegens gewichtige reden, zijn/haar functie in de Raad van Toezicht naast zich neer te leggen, mits:
a. Zij/hij dit minimaal één maand voor zijn/haar decharge schriftelijk heeft kenbaar gemaakt aan het gehele bestuur van de vereniging;
b. En hierbij schriftelijk melding maakt van gewichtige reden waardoor het niet mogelijk is de functie binnen de Raad van Toezicht naar behoren uit te voeren.

Artikel 73:
De Raad van Toezicht controleert het bestuur van de Vereniging, en geeft, naar eigen goeddunken, advies aan het bestuur van de vereniging aangaande ieder aspect van of onderwerp aangaande de vereniging. De Raad van Toezicht is verplicht een vergaderverzoek van het zittend bestuur te honoreren.
 

Van de Raad van Advies
Artikel 74:
De Raad van Advies bestaat uit ten minste vijf en ten meestens twaalf leden, varierend van actiefheid binnen de RvA. De Raad van Advies bestaat uit ten minste twee voormalig bestuursleden en één voormalig commissielid. Leden van het zittend bestuur is het niet toegestaan plaats te nemen in de Raad van Advies.

Artikel 75:
Sollicitaties voor de Raad van Advies worden uitgevoerd door de voorzitter van de Raad van Advies, samen met de Voorzitter van het zittend bestuur. Tevens kan de RvA zelf mensen aandragen en met goedkeuring van het zittend bestuur tijdens de (H)ALV worden ingeslagen door het huidige bestuur.

Artikel 76:
Het bestuur benoemt de leden van de Raad van Advies. Tevens kan de RvA zelf mensen aandragen en met goedkeuring van het zittend bestuur tijdens de (H)ALV worden ingeslagen door het huidige bestuur.

Artikel 77:
De Raad van Advies benoemt zelf de voorzitter van de Raad van Advies.

Artikel 78:
Zitting in de Raad van Advies is voor onbepaalde tijd. Decharge uit de Raad van Advies is mogelijk op vrijwillige basis, door de voorzitter van de Raad van Advies of door de Algemene Leden Vergadering. 

Artikel 79:
De Raad van Advies is een adviesorgaan ter bevordering van het behoud van strategie, missie en lange termijnvisie van de vereniging. De Raad van Advies heeft als taak het uitbrengen van (ongevraagd) advies hierover. Bovendien voert de Raad van Advies in opdracht van het zittend bestuur onderzoek uit ten behoeve van kwaliteitsverbetering van de Vereniging.

VAN DE ALGEMENE LEDEN VERGADERING:
Artikel 80:
Er wordt ten minste twee maal per jaar een Algemene Leden Vergadering gehouden.

Artikel 81:
De Algemene Leden Vergaderingen worden gehouden op data en plaatsen die zullen worden vastgesteld door het bestuur.

Artikel 82:
In spoedeisende gevallen kan het bestuur te allen tijden een Algemene Leden Vergadering bijeen roepen.

Artikel 83:
Leden kunnen binnen een termijn van vier weken, bij indiening van een schriftelijk verzoek daartoe bij de secretaris van het bestuur van de vereniging, een Algemene Leden Vergadering bijeenroepen. (art. 16 lid 2 Statuten) Het bestuur van de vereniging is verplicht aan dit verzoek gehoor te geven.

Artikel 84:
Ieder lid van de vereniging heeft het recht om bij stemming op de Algemene Leden Vergadering één stem uit te brengen.
1. Ieder lid heeft het recht om zijn/haar stem schriftelijk over te dragen aan een ander lid, mits:
a. Deze stem wordt ondertekend door beide leden, onder vermelding van naam, studentnummer en adresgegevens van beide leden;
b. Bij aanvang van de vergadering bij de voorzitter van het bestuur wordt ingediend;
c. Duidelijk op de indiening wordt aangegeven op welk voorstel de stem van toepassing is.
2. Ieder lid heeft het recht zijn/haar stem bij afwezigheid op de Algemene Leden Vergadering aan de voorzitter van het bestuur kenbaar te maken, mits:
a. Zijn/haar stem minimaal één week voor de Algemene Leden Vergadering schriftelijk bij de voorzitter van het bestuur wordt ingediend;
b. Duidelijk naam, studentnummer, adresgegevens en handtekening op de indiening zijn vermeld, en duidelijk wordt aangegeven op welk voorstel de stem van toepassing is.
 

VAN DE GELDMIDDELEN:
Artikel 85:
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: contributie, donaties en andere baten.

Artikel 86:
Zij die een maand voor aanvang van het verenigingsjaar hun lidmaatschap niet beëindigd hebben, zijn voor het volgende verenigingsjaar lid en zijn derhalve de dan geldende contributie verschuldigd.

Artikel 87:
a. De kosten van het lidmaatschap, de deelneming aan activiteiten van de vereniging alsmede de aanschaf van producten aangeboden door het bestuur en/of een van de commissies van de vereniging worden automatisch van de rekening van ieder lid afgeschreven. Elk lid heeft hiervoor getekend bij ondertekening van het inschrijfformulier bij aangaan van het lidmaatschap van de vereniging.
b. Bij ondertekening van een inschrijfformulier, of een ander gelijkend middel voor inschrijving, met vermelding van naam, studentnummer en nummer van bank/girorekening is de penningmeester gemachtigd om het verschuldigde bedrag van de betrokken rekening af te schrijven.

Artikel 88:
Ieder lid is verplicht binnen vier weken, na veranderingen van zijn/haar adresgegevens en/of veranderingen in zijn/haar bank/girorekeningnummer dit schriftelijk door te geven aan de penningmeester en de secretaris.
 
SLOTBEPALINGEN:
Artikel 90:
Bij toetreding als lid of donateur heeft men recht op een exemplaar van de statuten en reglementen. Van leden en donateurs kan betaling voor de afgifte van de statuten en reglementen worden gevraagd.

Artikel 91:
Ieder lid of donateur wordt geacht de bepalingen van de statuten en de reglementen te kennen.

Artikel 92:
Het bestuur heeft de bevoegdheid van het Huishoudelijk Reglement af te wijken bij besluit van een Algemene Leden Vergadering na instemming van de Algemene Leden Vergadering, en/of het Huishoudelijk Reglement te wijzigen bij besluit van de Algemene Leden Vergadering na instemming van de Algemene Leden Vergadering.

Artikel 93:
Indien één, of meerdere, artikel(en) uit het Huishoudelijk Reglement in strijd is/zijn met artikelen uit de statuten van de vereniging, d.d. 18 februari 2002 (ref. o:011674.STW/jjl), of de wet, worden de statuten of de wet geacht van toepassing te zijn.
 

© 2014 Studievereniging Villa ’96 Groningen, Nederland

 

Hoofdsponsor

Savills

Sponsor

Amsterdam School of Real Estate
Troostwijk Taxaties
Hanzehogeschool
Gedeeld Eigendom
RE/MAX
PropertyNL
VBO Makelaars
DTZ Zadelhoff
VastgoedPro
Bouwbedrijf Mulder
De Rus
Club van '96 - Bedrijven
Club van '96 - Personen

Laatste nieuws

 1. Ledenpasdeal: Tosti World11 April 2014 om 11:06
 2. Real Estate Career Day - 23 april11 April 2014 om 10:59
 3. Nieuwe ledenpasdeal31 March 2014 om 16:07
 4. Meld je aan en pitch je zelf!28 March 2014 om 10:05
 5. Pitchingtool workshop19 March 2014 om 17:40

Activiteiten

 • Real Estate Career Day

  Apr23

  Op woensdag 23 april vindt dit jaar weer de Real Estate Career Day plaats op de faculteit Bouwkunde, gelegen aan de Julianalaan 134 te Delft. Informatie over deze dag volgt snel of vraag via info@villa96.nl om meer informatie. |  Lees meer »

 • Masterclass Savills

  May07

  Op woensdag 7 mei komt onze hoofdsponsor Savills naar Groningen voor een Masterclass! De inloop voor de Masterclass is om 13.30 uur en we starten om…

   |  Lees meer »